feb. 15, 2018 Category: høyhus

Øvre Sund studentboliger i Drammen

Studentsamskipnaden i Buskerud skal sommeren 2017 ferdigstille studentboliger til 195 studenter ved Øvre Sund i Drammen. Prosjektets formål er å tilby studenter attraktive og byintegrerte boliger med en høy miljøprofil.

Prosjektbeskrivelse

En viktig del av prosjektet er å styrke Drammen som en attraktiv studentby, og bidra til en bærekraftig byutvikling, samt videreutvikle Øvre Sund som en attraktiv og levende bydel. Ambisjonen er å utvikle et innovativt forbildeprosjekt for fremtidsrettede, bærekraftige og attraktive studentboliger i by. Studentboligene skal bli et samlingspunkt og en ressurs for bydelen, og skape større aktivitet i området.

Området ligger på Bragernessiden av Drammenselven i gangavstand fra Drammen sentrum, Papirbredden Kunnskapspark og høyskoletilbud. Det er grønne lunger og områder for lek og rekreasjon i nærheten. Studentboligene er fordelt på to 3 og 4 etasjers bygg. Kommunal gang- og sykkelvei går gjennom området og prosjektets mål er å bli et sykkelvennlig utbyggingsprosjekt. Ved å maksimere sambruk av arealer og fasiliteter skal prosjektet bidra til klimagassreduksjon og økt bokvalitet for studenter.

Drammen er en gammel trelastby og i bydelen Øvre Sund er det tradisjon og miljø med trehusbebyggelse. Et studentboligprosjekt i tre passer derfor inn i stedets karakter og tre skal brukes som hovedmateriale både i bærekonstruksjon og overflater. Prosjektet er etter byggherres ønske prosjektert med bærekonstruksjon i massivtre. Konstruksjoner under bakken utføres i betong, fortrinnsvis lavkarbonbetong. Prosjektet har som ambisjon å bidra til kompetanseutvikling i byggebransjen innen bruk av tremateriale i moderne bygg i urbane omgivelser og er del av Innovasjon Norges satsning Tre og By. Eksponert massivtrehimling gir positiv fuktregulering og akustikk i hyblene, samtidig som det også er gode løsninger for skjult elektrisk anlegg i massivtre-elementer. Det er utredet en egen elementstudie for de ulike bygningsdelenes C02-belastning.

Prosessen

Det ble gjennomført et parallelloppdrag for å innhente kvalifiserte løsningsforslag til et helhetlig miljø- og byintegrert konsept. Formulering av parallelloppdragets premisser og mål, samt den etterfølgende vurdering og valg av løsningskonsept, ble gjennomført i et tett samarbeid mellom studentsamskipnaden og Drammen kommune. Dette la et godt grunnlag og en felles plattform for den videre prosjektutviklingen. Rodeo arkitekter vant parallelloppdraget og har utviklet skisseprosjektet.

Det ble gjennomført workshops og en rekke møter med interessenter og ressurspersoner for å utvikle, konkretisere og forankre prosjektets miljømål- og tiltak. Det var en tett dialog med ansvarlig for Drammen kommunes sykkelstrategi, slik at sykkelsatsingen i kommunen og i studentboligprosjektet kunne koordineres og synergieffekter utnyttes.

Av økonomiske grunner måtte prosjektets størrelse reduseres og i anbudsfasen valgte byggherren å samarbeide med Veidekke som hovedentreprenør og Code Arkitekter for realiseringen av prosjektet.